Fliehkraftsichter m -s, - див.Flieh-kraftabschneider

Fließbandn -(e)s, -e конвéєр

Fließbarkeitf - плинність

flíeßen(o, o) vi (s) 1. текти, литися; струмувáти; ins Meer ~ впадáти в море; 2. спливáти, збігáти (про час); die Zeit ~ час іде; 3. тáнути, розтóп-люватися; 4. текти; пропускáти вóду

flócken1. vi пáдати [летíти] пла-стівцями; хім. утворювати пластівці, коагулювати; 2. vt смикати, вибирáти (нитки, волóкна)

Flóckenn -s хім. коаґулювáння; коаґуляція

flóckigadj пухнáстий; пластíвчас-тий; ~er Schnée лапáстий сніг

flüchtig1. adj 1) хім. леткий; звí-трений; Äther ist leicht ~ ефір швидко звітрюється; ~ Öle ефірні олíї; 2) поверхнéвий, неглибóкий; das ist eine ~e Arbeit це поверхнева (пóспіхом виконана) робота; 2. adv 1) мимохíдь, побíжно; 2) неувáжно, пóспіхом

Flüchtigkeitf - лéткість; фугатив-ність

Flugzeugbaum -s літáкобудувáння

Fluoreszénz f -, -en флюоресценція

Flussm -sses, Flüsse 1. рíчка; 2. перéбіг, хід, плин; 3. текýчість; 4. потік; 5. мет. флюс; плавень; die Massen (des Metalls) sind [geráten] in ~метал починає плавитися

Flüssdiagrammn -es, -e графічне зобрáження (робóчого процéсу)

flüssigadj рідкий

Flüssiggasn -es, -eрідкий [скрапле-ний] газ

Flüssigkeit f -, -en1. рідинá; brénn-bare ~ горюча рідинá; féuergefähr-liche ~ вогненебезпéчна рідинá; film-bildende ~ плівкоутвóрююча рідинá; kristalline ~ рідкí кристáли; 2. тех. рідкоплинність (напр. розплáвленого метáлу)

Flüssigkristállm -s, -e рідкий кристал

Flússratef -, -n норма текучості

Flußsäuref -, -n плавикова кислота [фтористовóднева] кислота, HF

Fólge f -, -n1. нáслідок, результáт; 2. висновок; 3. послідóвність, чергó-вість

fólgen vi(s)1. (D., auf D.) іти (за ким-н. за чим-н.); 2. (aus D.) вихóди-ти, випливáти (з чого-н.)

fólgendermaßen advнастýпним чином

Fólgerung f -, -en висновок; aus etw. ~ ziehenробити висновки з чого

fólglich cjóтже

Fólief -, -n 1. (полімерна) плівка; átmende ~ плівка, яка дихає; dünne ~ тонка плівка; 2. лист (заліза); ge-présste ~пресóваний лист; 3. (металéва) фольгá; 4. фонFórmelf -, -n фóрмула

Fórschung f -, -enдослідження

fórt|setzen vtпродóвжувати

fossíladj окам’янілий; скам’янілий

Fraktiónf -, -en 1. фрáкція; клас (крупності); 2. фрáкція, погóн

Farktioníerungf -, -en фракціону-вáння, розпóділ на фракції; фракцíй-на [фракціонóвана, дрóбна] перегóн-ка; diskontinuírliche ~ періодична перегóнка; kontinuírliche ~без-перéрвна перегóнка

fréisetzenvt 1. виділяти, вивільняти (газ); 2. звільняти

Fréisetzungf -, -en вивільнення; виділення (газу); звíльнення

fréiwerden(u, o) vi звільнятися [ви-вільнятися] (про газ); виділятися (про тепло)

fréiwilligadj добровíльний

Frémdaschef -, -n зóвнішня зóла; зóвнішня зóльність

Frémdelektródef -, -n 1. додаткó-вий електрóд; 2. невитрачений електрóд

Fremdelektrolytm-es, -фóновий електролíт

Frémdgasn -es, -e сторóнній газ; побíчний газ

Frequénzf - фіз. частотá (напр. коливань); 2. відвíдуваність

Frequenzunschärfef - ширинá лíнії випромíнювання квáнтового перехó-ду

Fritíerenn кул. смаження у кипля-чій олії

Fugazitätf - фугітивність; лéткість

Fühlerm -s, - щуп; зонд; датчик; пробник; індикатор; чутливий елемент

führendadv провідний

Führungf -, -en 1. вéдення, режим (роботи); 2. нáпрям, оріентáція; 3. центрувáння; 4. слідкування; 5. про-клáдка, прокладання (напр. труб); 6. перемíщення; 7. мат., тех. напрям-нá; спрямовуюча, скеровуюча

Füllef - 1. достáток, багáтство; in Hülle und ~ у великій кíлькості; 2. повнотá; огрядність; 3. фáрш, нáчин-ка

Füllgewichtn -(e)s, -e нáвáжка; насипнá мáса

Füllkörperrostm -es, -e колосни-кóва опóрна решíтка під насадкуFüllkörperschichtf -, -en шар [пласт] насáдки

Füllkörperturmm -(e)s, ..türme насáдна [насáдкова] колона

Fúttern -s, - 1. футерíвка; фýтер; обклáдка; облицювання; 2. підклáдка (одягу); 3. тк. sg. корм (для худóби); фураж

Gg

Gabe f -, -n дóза; größte ~ макси-мальна дóза

gábeln, sich роздвóюватися, роз-галýжуватися

Gábelpunkt m -es, -e 1. точка раз-галýження; 2. точка біфуркáції

Galle f - жовч

Gang m -(e)s, Gänge 1. хід; перéбіг; цикл; операція; пропускання; випус-кання; etw. in ~ bringen (або setzen) 1) надати руху чому-н., привести в дію що-н., налагодити що-н.; 2) розпочати, відкрити (кампанію, тощо); etw. in ~ halten (тж. etw. im ~ erhalten) не давати зупинитися чому-н.; підтримувати що-н. (роз-мову, процес); 2. хід; швидкість; передача; 3. хід; крок; обертáння (ґвинта)

Gangart f -, -en геол. жильна порода

garantíeren vt гарантувáти, забезпé-чувати (що); бути запорýкою (чому)

Gas n -es, -e газ

gásförmig adjгазоподíбний, газува-тий

Gásgemíschn -es, -e гáзова сýміш

Gasöl n -(e)s, -e газóйль

Gebíetn -(e)s, -e 1. óбласть, теритó-рія; im ~ в області, на теріторії; 2. перен. сфéра, гáлузь; auf dem ~ в галузі (напр. наýки); das schlägt nicht in mein ~ розм. це не мій фах; це не входить у мою компéтенцію

Gebílden -s, - 1. структýра, будóва; 2. твір, зобрáження; 3. утвóрення, формáція

gebógenpart II відbíegen adj увíгнутий

Gebráuch m -(e)s, ..bräuche1. вжи-вáння, використáння; 2. звичай; звич-ка; etw. in ~ haben користувáтися чим-н.; von etw. (D.) ~ machenвживáти; використóвувати (що-н.)

gebráuchen vtвживати (що-н.), користувáтися (чим-н.)

gebräuchlichadjвживаний; звичáй-ний; nicht mehr ~невживаний

Gebráuchsdosisf дозувáння

Gebráuchseigenschaftenf pl. експлуатацíйні властивості

Gedánke m -ns, -n(an A.) дýмка, ідéя

Gedúld f -, -терпíння

gefállen (ie, а) vi подóбатися, бути до смаку

Gefäßn -es, -e 1. посýдина; резер-вуáр; kommunizíerende ~eсполýчені посудини; 2. анат. судина; 3. гірн. скип

Gefríerpunktm -es, -e точка (t°) замерзáння

Gefügen -s, - структýра, будóва; kristallínisches ~ кристалічна струк-тура; laméllenartiges ~ пластинчаста структура

Gégenflussm-es, …flüsse зустріч-ний потік

Gégenreaktionf -, -en зворóтна реáкція

Gégensatzm -(e)s 1. (скор. Ggs.) протилéжність; контрáст; einen ~ zu etw. (D.) bilden контрастувáти з чим-н., бути протилéжністю чому-н.; in [im] ~ zu j-m, zu etw. (D.)на про-тилéжність кому-н., чому-н.;2. суперéчність, на відміну від чого-н.; etw. in ~ bringenпротистáвити що-н.;im ~ zu j-m stehenмати протилежну думку, бути в опозиції до кого-н.; im ~ zu etw. stehenпротирíчити чому-н.

gégenseitig adjвзаємний

Gégenstandm -(e)s, ..stände 1. предмéт, річ; 2. об’єкт, тема; ~ der Untersúchungпредмет дослíдження

Gégenstromprinzípn -sпринцип зустрічної течії [потоку]

Gégenströmungf -, -en зустрíчна течія

Gegenteiln -s протилéжність; im ~ навпаки

Geháltm -(e)s, -e 1. вміст (напр. металу в руді); прóба (металу); der ~ der Náhrung мед. склад їжі; auf ~ prüfenаналізувáти; 2. мíсткість; 3. зміст (напр. літературного твору); змістóвність

geheiztpart IIвід heizen adj 1. нагрітий; 2. який нагрівається [роз-жарюється, розпікається]

gehen(i, a) vi(s) 1. іти, ходити; 2. йти, минáти; 3. працювáти, функціо-нувáти; 4. прохóдити; vor sich ~ прохóдити, протікáти (про реакцію)

gekóppeltpart II, від kóppeln adj 1. спряжений; ~e Reaktion спряжена реакція; 2. спáрений; зв’язаний; зчéп-лений

gekörntpart II, від körnen adj зéрнений; гранульóваний

Geln -s, - гель; драглí

gélartig adj гéлеподібний; дрáгле-подібний

Gelatíneфр. f - (скор.Gel) желатин

gelíngen (a, u) vi (s) удавáтися

Gelósef - біол. агар-агар

gélten (a, o) 1. vt1) кóштувати, цінитися; 2) мáти авторитéт; 2. vi1) бýти дíйсним; годитися; 2) (D.) стосувáтися (кого-н.); 3) (als N. für A.)вважáтися (ким-н., чим-н.)

gemäßpräp (D.) згíдно, відповíдно; доцільно

geméinhin adv звичайно; взагалі, загалом

geméinsam adv спíльно, рáзом

Gemengen -s, - 1. сýміш; мішани-на; 2. шихта; 3. штовханина, сум’яття

geméssenadj 1. розмірений; статеч-ний; поважний; 2. точний; визначе-ний

Gemíschn -es, -e сýміш

gemítteltadj усерéднений

Genáuigkeitf -, -en тóчність

Generatiónf -, -en 1. генерáція; 2. поколíння; von ~ zu ~ із покоління в покоління; 3. стýпінь ланцюгóвої реáкції

Generátorm-es, ..tóren 1. генера-тор; 2. газогенератор; 3. генеруюче співвідношення (в планах експери-менту)

Geometriesübergangm -(e)s, ..gängе конфірмаційний перехід

geprésstadj 1. пресований; 2. формованиий

gepúffert adj буферний

Gerádef -, -n мат. прямá

gerádeadjпáрний, прямий

Gerätn -(e)s, -e 1. прилад; апарат; 2. механізм; пристрій; 3. інструмент; 4. машина, агрегат

gerécktadj витягнений; витягнутий

geríchtetpart II відríchten; спрямóваний; скерóваний; напрáвле-ний; напрямлений; ~ sein бути спрямóваним (направленим)

geríng adjмалий, незначний; низький

geríngwertig adj низькоякісний; низькосортний; малоцінний

Geruchm -(e)s, Gerüche 1. запах; béisender ~ їдкий запах; 2. тк. sg. нюх, чуття; 3. слава, репутація

Gerüstn -es, -e 1. структурна сітка; каркас, скелет (молекули); 2. буд. станина, рама; 3. риштувáння (будівельне), каркас (будівлі)

gesámt adjцілий, весь

Gesamtreaktiónf -, -en загáльна [сумарна] реáкція

gesättigtadj part II насичений

geschéhen(a, e) vi (s) відбуватися, траплятися

Geschóssn -es, -e 1. снаряд; куля; 2. бомбардування; обстріл; 3. фіз. бом-бардувальна частинка; 4. поверх, ярус

geschlóssenadj, part II від schlíeßen 1. закритий; зáмкнений; 2. згуртó-ваний; єдиний

Geschmáckm-(e)s, Geschmäcke смак; присмак

Geschwíndigkeitf -, -enшвидкість

Gesétz n -es, -eзакон; ~ ánwenden застосувати закон; Coulombsches ~закон Кулóна; ~ der konstánten Pro-portiónenзакон сталого складу; Massenwirkungs~ закон діючих мас

Gesetzmäßigkeitf - закономíрність

Gesíchtspunktm-(e)s, -e точка зóру; unter diesem ~ з цієї точки зору

Gestáltf -, -en 1. вид, габітус (напр. мінералу); 2. форма

gestálten1. vt надавáти вигляду; оформляти; оформлювати; 2. sich ~формуватися; складатися

Gestéinn -(e)s, -e 1. гірська порóда; 2. камíння

gewährleistenvt гарантувáти; забез-пéчувати (що); ручатися (за кого)

Gewährleistungf -, -en порýка, гарáнтія; ~ der Sícherheitгарáнтія безпéки; ~ geben гарантувáти

Gewässern -s, - 1. вода; вóди; водóйма; 2. вóдний потíк

Gewében -s, - 1. тканина; gummíer-tes ~ прогумóвувана тканина; vor-impägníertes ~ попередньо просочу-вана тканина; 2. павутина

Gewíchtn -(e)s, -e 1. вагá; тягáр; spezéfisches ~ питóма вагá; 2. гиря; важок, гирка; analytisches ~ аналі-тичні важки

Gewíchtsanalysef -, -en ваговий анáліз, гравімéтрія

gewínnen (a, o) vt1. добувáти; ви-добувáти (корисні копáлини); 2. діставáти, набувáти; 3. (von D.) ви-гравáти (у кого-н.); 4. одéржувати; осáджувати (продукти реакції)

Gewínnungf -, -en 1. добувáння; 2. одéржання; осáдження (продуктів реакції); 3. виділення (з природних продуктів)

gíeßen(o, o) vt 1. лити, наливáти; 2. тех. лити, відливáти; 3. одéржувати (плівку) мéтодом поливáння

Giftn -(e)s, -e отрýта, токсин

Giftgasn -es, -e отрýйний газ; отрýйна речовинá

giftigadj отруйний; мед. токсичний

Gipsm-s, -eгіпс

Gítter n -s, -1. біол., хім. ґрáтка, решíтка; 2. сíтка; 3. насáдка, на-сáдочна решíтка (рéгенератора); 4. (кристалічна) решíтка; flächenzen-tríertes ~ гранецентрóвана решітка; kúbisches ~ кубíчна решітка; 5. тех. ґрати; 6. мат. ґрáтка

Gítterenergíef - енергія (криста-лічної) решíтки [ґратки]

Gíttereinlágerungf -, -en проник-нення [заглиблення, проникання, впровáдження] до (кристалічної) решíтки

Gítterrostm -es колосникова решіт-ка; (нерухомий) колосниковий гуркіт

Gítterstörungf -, -en дефект кристалічної решітки [ґратки]

Gítterstrukturf структура решітки

Glánz m-es, -e 1. блиск, глянець, глянц; 2. яскравість, сяйво (фарб, пігментів, оздоблення)

Glánzeinbußef -, -n втрата блиску

glänzen 1.viблищáти, сяяти; 2. vt полірувáти; глянсувáти

glänzendadj блискучий; глянсовий, глянцевий

glánzlosadj мáтовий, тьмяний

Glásn -es, Gläser 1. скло; 2. склянка (хімічна)

Glásfabrik f -, -enскляна фабрика, завод по виробництву скла

Glásflockenf pl. 1. скляні лусочки; 2. склянá вáта

Glásplatte f -, -en скляна пластинка

glattadj 1. гладкий, спокійний (про хід рефкції); рівний; 2. ламінарний (про потік)

gleich adjрівний, однаковий

gleichartig adj гомогенний, одно-рідний

Gléichung f -, -enрівняння

gleichgeládenpart, adj однаково-заряджений

Gléichgewichtn -(e)s рівновáга; урівновáженість

Gléichvertéilungf -, -en рівновáж-ний [рівномíрний] розпóділ

gléichzeitig1. adj одночáсний; син-хрóнний; 2. adv одночáсно; разом

Glétscherm-s, - льодовик

Glímmerm -s, - 1. слюда; 2. слабке свíтло, мерехтíння

glühen1. vt розжáрювати, розпікá-ти; прокáлювати; 2. vi розжáрювати-ся, розпікáтися; прокáлюватися;

Goldn -(e)s, -e золото, Au

Gradm-(e)s, -e 1. градус; 2. міра; 3. ступінь; чин

Granit[-n:t i -nit] m-(e)s, -e гранíт

Gravimetríef - гравімéтрія; гравіметричний [ваговий] аналіз

Grenzef -, -n 1. межа; 2. кордон, рубіж

grénzenvi (an A.) межувати, грани-чити; прилягати; примикати

Grießm-(e)s, -e 1. дрібний гравій; крупний пісок; 2. крихта вугілля [руди, металу]

Größe f -, -nвеличинá, рóзмір

Grúbengasn -es, -e рудникóвий газ

Grúnd m -(e)s, Gründe1. основа, фундамент; 2. тк. sing.земля, ґрунт; 3. дно; 4. підстава, причина; aus diesem ~з цієї причини

gründen1. vt засновувати, установ-лювати; 2. sich ~ (auf A.) ґрунтува-тися (на чому-н.)

Grúndlage f -, -en основа, база, фундамент

Grúndsatzm -(e)s, ..sätze основнé полóження; прáвило; принцип

Grúndstoff m -(e)s, -е1.вихідний матеріáл; компонéнт; 2. з’вязýюче; 3. основний діючий початок (хімічного зáсобу); 4. оснóвна речовинá

Grúndwasser n -s, ..wässer грунтóва водá; грунтові вóди

Grúndzug m -es, ..zügeосновна риса, основнé полóження

Gúmmim-s, - і -s 1. вулканізóва-ний каучýк; 2. гýма; 3. гýмова сýміш; 4. гýмка

günstigadjсприятливий


4491370288740304.html
4491393744823059.html
    PR.RU™