Спеціальна література

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К:2000 р.

2. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2008. - 908 с

3. Бутинець Ф. Ф. Облік в галузях економічної діяльності. -Ж., 2000.

4. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Голова. -Дн., 2000 р.

5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 с.

6. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. — Х.: Фактор, 2007. — 976 с.

7. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. —К.: А.С.К., 2001. — 272 с.

8. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2001. — 416 с.

9. Грабова Н. Н., Добровський В. Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособие для студентов вузов. — К.: А.С.К., 2001. — 624 с.

10. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.

11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К, 2001 р.

12. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.

13. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.

14. Гуйда Л. Облікова політика. // Галицькі контракти. -2001 р. -№ 3. -С.17.

15. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. -К., 1998.

16. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с.

17. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.

18. Ільяш Л. Облікова політика підприємства: від аналізу до наказу. // Головбух. -2001. -№ 51(153)

19. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 192 с.

20. Кляцький М., Малишків О. Регістри бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу.// Дебет-Кредит. – Електронна версія - http://www.dtkt.com.ua/documents/dovidnyk/rbo/3.html

21. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

22. Кушина О. Про облікову політику підприємства.// Баланс. -2000. - №5. -С. 45

23. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

24. Нестеренко Ж.К. Бухгалтерський облік промислових підприємств: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 311 с

25. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 496 с.

26. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

27. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Луганськ: Промдрук, ДСД «Лугань», 2000.

28. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

29. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К.: Алерта., 2008. — 1012с.30. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.

31. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практ. посіб. —К.: Лібра, 1999.

32. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.


ДОДАТКИ

Додаток А

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Підприємство ТОВ Будсервіс займається виробничою (виробляє фундаментальні блоки і залізобетонні плити) та торговою діяльністю

На підставі залишків по рахунках станом на 30.06 ц.р. та журналу реєстрації господарських операцій:

1) проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми;

2) підрахувати підсумок журналу операцій;

3) рознести залишки та операції по структурі рахунків;

4) скласти оборотно-сальдову відомість

5) рознести залишки та операції в регістри обліку підрахувати підсумки та вивести залишки в регістрах обліку;

6) скласти фінансову звітність (ф. №1-2) за звітний період.

Примітки:

Дану задачу необхідно вирішити, використовуючи рахунки 8 та 9 класу.

До суми з позначкою * необхідно додати останню цифру номера залікової книжки;

** необхідно додати дві останні цифри номера залікової книжки;

*** необхідно додати три останні цифри номера залікової книжки;


4488765225820711.html
4488816103124229.html
    PR.RU™